Priser på våre tjenester

Priser på våre tjenester
Forrige endring av våre priser ble gjennomført med virkning fra 1.mai 2019.
Prisøkning fra mai 2019 til januar 2021 vil være på ca 5,0 % i samsvar med generell prisutvikling.

Følgende priser vil gjelde fra 01.01.2021:

Timepriser
Lav sats:          kr. 740,- pr time
Bokføring, avstemminger, lønnsarbeid, fakturering, betalinger mm

Høy sats:         kr. 1.080,- pr time
Rapportering, enkel budsjettering, kvalitetskontroll mv .

Rådgivning      fra kr. 1.080 til kr 1.575,- pr timeDiverse bistand med budsjettering, forretningsutvikling, styrearbeid, årsoppgjør mv. Prises etter bruk av rette kvalifikasjoner og kompetanse for oppgaven

Stk. priser
Kr. 95,- pr. lønnslipp < 25 stk
Kr. 70,- pr. lønnslipp > 25 stk
Kr. 145,-  pr. a-melding
Kr. 350,- pr Skattemelding MVA
Kr. 1.500,- for Aksjonærregisteroppgave
Kr. 1.500,- for Skattemelding med næringsoppgave
Kr. 1.500,- for Innsending offentlig regnskap

Grunnpriser og transaksjonspriser
I tillegg vil det faktureres for programvaremoduler, arkiv- og oppdragsoppsett og lovpålagte kvalitetsoppgaver.
Grunnprisen vi variere med type og omfang på oppdraget knyttet til hvilke og hvor mange applikasjoner som er nødvendige / hensiktsmessige for det enkelte oppdrag.
For enkelte applikasjoner vil det påløpe transaksjonspriser ved tilgang og bruk.
Fra kr. 2.000 til kr. 15.000 pr. år avhengig av størrelse, kompleksitet og bilagsmengde.

Fastpris
Fastpris kan avtales for oppdrag med klart definerte oppgaver og omfang.

Alle priser er oppgitt eks. mva.