Priser på våre tjenester

Priser på våre tjenester fra 01.01.2023
Prisøkning fra januar 2022 til januar 2023 er på 6,5% i samsvar siste års økning i KPI.

Følgende priser vil gjelde fra 01.01.2023:

Timepriser
Lav sats: kr. 825,- pr time
Bokføring, avstemminger, lønnsarbeid, fakturering, betalinger mm

Høy sats: kr. 1.210,- pr time
Rapportering, enkel budsjettering, kvalitetskontroll mv .

Rådgivning      fra kr. 1.210,- til kr 1.765,- pr time
Diverse bistand med budsjettering, forretningsutvikling, styrearbeid, årsoppgjør mv. Prises etter bruk av rette kvalifikasjoner og kompetanse for oppgaven

Stk. priser
Lønnsområdet:
Kr. 800,- pr lønnskjøring
Kr. 106,50,- pr. ansatt < 25 stk.
Kr. 78,- pr. ansatt > 25 stk

Øvrig:
Kr. 392,- pr Skattemelding MVA
Kr. 1.675,- for Aksjonærregisteroppgave
Kr. 1.675,- for Skattemelding med næringsoppgave
Kr. 1.675,- for Innsending offentlig regnskap

Grunnpriser og transaksjonspriser
I tillegg vil det faktureres for programvaremoduler, arkiv- og oppdragsoppsett og lovpålagte kvalitetsoppgaver.
Grunnprisen vi variere med type og omfang på oppdraget knyttet til hvilke og hvor mange applikasjoner som er nødvendige / hensiktsmessige for det enkelte oppdrag.
For enkelte applikasjoner vil det påløpe transaksjonspriser ved tilgang og bruk.
Grunnpriser og lovpålagte kvalitetsoppgaver
Fra kr. 2.200 til kr. 17.000 pr. år avhengig av størrelse, kompleksitet og bilagsmengde.

Fastpris
Fastpris kan avtales for oppdrag med klart definerte oppgaver og omfang.

Alle priser er oppgitt eks. mva.